Ľudmila Smreková, Mgr.
odborná zamestnankyňa v sociálnej oblasti
Brief info

Obec: Stará Ľubovňa
Vek: 46 rokov

Číslo na hlasovacom lístku: 20
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita, ZAĽUDÍ

Pôsobením v štátnej správe v pozícii samostatného radcu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni som získala skúsenosti z oblasti zamestnanosti. Pôsobím v komisii sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni. Pracujem ako odborný projektový zamestnanec v Národnom projekte – Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže v Prešove, venujem sa práci odborného konzultanta a odborného hodnotiteľa v Národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb a podpora transformačných tímov v zariadeniach sociálnych služieb v Prešovskom a Košickom kraji. Záleží mi na tom, aby sa v Starej Ľubovni a v okrese plnohodnotne žilo všetkým obyvateľom. Lepší život pre starších ľudí a seniorov, ľudí so zdravotným obmedzením a invalidov, mladé rodiny, študentov a deti.
Medzi moje priority patrí: podporovať stredné odborné školstvo, plánovať študijné odbory v súlade s regionálnymi potrebami trhu práce. Zefektívniť duálne vzdelávanie zapájaním väčšieho počtu zamestnávateľov do projektu. Znižovať nezamestnanosť mladých a napĺňať regionálne potreby trhu práce. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce. Presadzovať transformáciu zariadení sociálnych služieb a prechod z inštitucionálnej formy poskytovaných sociálnych služieb na komuitnú formu poskytovania sociálnych služieb. Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. Zabezpečenie kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, ako aj miera ich sociálnej ochrany. Podpora ambulantných sociálnych služieb, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb, sociálno-zdravotných nízkokapacitných zariadení. Aktivizácia a zamestnávanie znevýhodnených občanov, občanov so zdravotným postihnutím, podporované zamestnávanie, podporované pracovné miesta, registrácia sociálnych podnikov v regióne, zamestnávanie seniorov vo voľnom čase, zvýšenie kvality života seniorov. V rámci predchádzania vysúšaniu krajiny a ozdravenia životného prostredia implementovať projekty zamerané na vytváranie vodozádržných opatrení s možnosťou ďalšieho využívania zadržaných vôd.